Bonnevieprisen 2022 gikk til Leif Ryvarden. BIOs styreleder Louise Valestrand gratulerer. Foto: Yngve Vogt, UiO.

Leif Ryvarden fikk Bonnevieprisen for hans arbeid med å dele og formidle kunnskap om arter og natur. Årets vinner har utmerket seg på mange måter i biologfaget, ikke minst gjennom bestemmelsesverk om vedboende sopper.

Hans kompetanse og kunnskap har vært og er et svært viktig bidrag for kommende biologer, i en tid der biologer med kunnskap om systematikk og felterfaring står i fare for å havne på rødlista. I en naturkrise der vi nettopp trenger biologer som kan arter og kartlegging av viktige naturverdier.
Han er nå professor emeritus i biologi ved Institutt for biovitenskap. I sitt faglige virke har han konsentrert seg om mykologi hvor han har gjort stor innsasts både nasjonalt og internasjonalt. Han har spesiell kompetanse om vedboende stilksporesopper, f.eks. kjuker og barksopper, og har skrevet viktige bestemmelsesverk om disse soppene til uvurderlig glede for folk som arbeider både med mykologi, men også forvaltning og bevaring av skog.

Leif er videre en meget populær foreleser og foredragsholder. Han har forelest på alle universitetsnivå fra bachelor til doktor-studium, og har dessuten forelest på avanserte mykologikurs i utlandet. I tillegg har han vært med på mange feltkurs både om planter generelt og om sopper. Også her på alle nivå fra bachelor til doktor-studium. Han gjorde også en stor innsats på BIO 101-feltkursene ved å vekke studentenes interesse for fagene botanikk og mykologi. Leif har bidratt på alt fra elementære soppkurs til foredrag om skog, fjell og planter, med en tilhørerskare fra barn til professorer.

Hans virksomhet som skribent og redaktør av bøker er langt mer enn vi kan forvente av en professor i biologi. Hans samarbeid med John Eriksson, Kurt Hjortstam i Göteborg førte til en hel serie, The Corticiaceae of North Europe, et bestemmelsesverk til de vanskelige barksoppene. Med I. Melo (Universitetet i Lisboa) har han skrevet Poroid fungi of Europe, om poresopoper, et verk som har kommet i to utgaver. Videre har han skrevet vitenskapelige artikler om systematikk og økologi til vedboende sopp. Hans internasjonale kontaktflate er meget stor og han har samarbeidet med fagfeller i Norden, Tyskland, England, Estland, USA, Argentina, Zimbabwe osv. Hans felterfaring er like stor, og Leif har vært på omfattende feltarbeid i Norden så vel som Afrika, Asia, Nord- og Sør-Amerika. Seinest, 2019, til Kamerun. Han har også skrevet bestemmelsesverk over afrikanske og sør-amerikanske vedboende stilksporesopper.

Ryvarden har i tillegg skrevet, redigert og oversatt et utall av bøker for allmennheten. Over 15 bøker er beregnet på barn og omfatter alt fra pattedyr, fugler, fisker, insekter, trær, blomster, moser, sopper – det meste i serien Naturleksikon for barn. Boka (med KH som medforfatter) «Er det liv, er det sopp» fikk Brageprisen i 1998. Men mest kjent er nok de omfattende og praktfulle bøkene om Norges nasjonalparker. Til sammen ca. 15 nasjonalpark-bøker er det blitt med Leif som redaktør og/eller skribent. De har kommet i mange utgaver, forsynt med flotte bilder (mange hans egne), kart og detaljer som spenner fra landskap og vegetasjon til blomster og insekter. Men han har også skrevet særskilte bøker om Nordmarka, Oslofjorden, Lofoten-Vesterålen, noen av dem i to utgaver. Sammen med Per Roger Lauritzen har han redigert og skrevet bøker om Fjell-Norge (3 bind), Kyst-Norge (3 bind), Skog-Norge (3 bind). Med Bjørn Wold har han skrevet om Jostedalsbreen, med Tor Selstad om Glomma og med Per J. Tømmeraas om Alta-Kautokeino-vassdraget. Han har også vært redaktør og skribent i Norges planter, et verk som kom i fire bind. Leif har et utstrakt samarbeid med Den Norske Turistforening (DNT) og har både deltatt på og tilrettelagt turer og arrangementer i foreningens regi.

Han har også mottatt Miljøverndepartementets pris for miljøarbeid og populærvitenskapelig virksomhet i 1992, Universitetets pris for populærvitenskapelig virke i 2002 og Den norske friluftslivprisen i 2007 sammen med Per Roger Lauritzen. Leif er æresmedlem i Norges sopp- og nyttevekstforbund. Han er æresmedlem i flere utenlandske mykologiselskaper, æresdoktor ved Göteborgs universitet, Universitetet i Córdoba i Argentina og medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi. Han mottok Prisen for god forskningsformidling ved Universitetet i Oslo i 2002.
Leif Ryvarden ble i 2013 utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for «forskning og formidling innen naturvitenskap».

Vinneren av Bonnevieprisen 2022 er professor emeritus Leif Ryvarden

 

Klaus Høiland, Benjamin Dyhre