Tid og sted: Fredag 9. november, kl 09:00-16:30 på Blindern, Kristine Bonnevies hus, Auditorium 3, 
Pris: Konferansen koster kr 200,- (100 for medlemmer og 50 for studenter). Meld deg på her.

PROGRAM
09:00 - 09:20 Registrering og kaffe/te
09:20 - 09:30 Åpning
09:30 - 10:00 Miljøgifter i havner: prosesser og effekter
Ketil Hylland (UiO/NIVA)
Det er mange kilder til miljøgifter i havneområder og havnesediment er derfor oftest forurenset med en ”cocktail” av miljøgifter. Denne presentasjonen vil gi en bakgrunn til å forstå hvordan ulike miljøgifter i sediment kan forventes å oppføre seg, betydningen av om sedimentet er på bunnen eller resuspendert i vannsøyla og hvordan miljøgifter i sediment kan påvirke sediment-levende organismer.
10:00 - 10:25 Liv og sedimenter i vannet over deponeringsbassenget ved Malmøykalven
Stein Kaartvedt (UiO)
Universitetet i Oslo har et ekkolodd stående på lekteren ved Malmøykalven for undersøkelser av fisk og krill i deponeringsområdet. Ekkoloddet registrerer også sediment i vannsøylen. Foredraget presenterer resultater fra disse undersøkelsene, inkludert hvordan sediment spres i vannsøylen i forbindelse med deponering.
10:25 - 10:45 Hvordan ser sedimentene ut?
Hans C Nilsson (NIVA)
Sediment Profile Imaging (SPI) er en metode for å analysere bioturbasjon og forekomster av marint liv i bunnsedimenter. Dette er en god metode for analyse av sjøområder både før og etter opprydning. Foredraget gir eksempler på praktisk bruk av metoden i prosjekt ”Ren Oslofjord”.
10:45 - 11:15 kaffe/te/frukt
11:15 - 11:35 Mulighetene for nytt liv i sedimentene i indre Oslofjord
Frode Olsgard (UiO/NIVA)
Bunnfaunaen i sedimenter domineres av børstemark, muslinger, krepsdyr og pigghuder. Særlig børstemark er raske til å kolonisere nytt habitat, både i form av migrasjon av voksne individer og som nedslag av larver. Kolonisering starter umiddelbart etter at nytt sediment er tilgjengelig
11:35 - 11:55 Risikovurdering av marine sediment: En nasjonal veileder
Torgeir Bakke (NIVA)
SFT fikk i 2005 utarbeidet en veileder i risikovurdering av forurensede havne- og fjordsedimenter til bruk i planlegging av tiltak. Denne er nå i ferd med å bli revidert og utvidet med nye stoffer og er samtidig harmonisert med SFTs system for klassifisering av miljøkvalitet mht miljøgifter i sjøvann og marint sediment. Foredraget presenterer strukturen for det reviderte risikosystemet og eksempler på bruk.
11:55 - 12:45 Lunsj
12:45 - 13:05 Overvåking av tiltak i forurensede sedimenter, eksempler fra Oslohavn
Gerard Cornelissen (NGI)
Fritt løste konsentrasjoner av PAH og PCB i vann er sentrale for å vurdere biologiske effekter i forurenset sediment og vann. Passive prøvetakere av polyoxymetylen (POM) er blitt brukt for å måle fritt løste konsentrasjoner ved tiltak i Oslo Havn. De fritt løste konsentrasjonene av PAH og PCB i de mudrede massene var 100 ganger lavere enn forventet på grunn av binding til humus. Årsaken er sot og kull som er til stedet i sedimentet, og følgen er at biotilgjengeligheten av muddermassene var veldig lav. Dette bekreftes av overvåkingsresultatene ved dypvannsdeponiet hvor POM passive prøvetakere er blitt brukt kontinuerlig for å overvåke utslipp under deponering.
13:05 - 13:25 Supplerende overvåking av indre Oslofjord
Morten Schaanning (NIVA), John Arthur Berge (NIVA) & Elisabeth Alve (UiO)
Presentasjonen omhandler resultater fra supplererende overvåking med passive prøvetakere og blåskjell i indre Oslofjord.
13:25 - 13:55 Overvåking av mudring i Göteborg havn
Lars Förlin (Universitetet i Göteborg)
Det er gjennomført en betydelig mudringsoperasjon i Göteborgs havn. Denne presentasjonen gir et innblikk i hvordan denne ble gjennomført og resultater fra et overvåkingsprogram.
13:55 14:25 kaffe/te/kake
14:25 - 14:45 Kartlegging av havbunn og sjøområder
Petter Bryn (StatoilHydro))
I oppryddingsprosjekter er det svært viktig med best mulig kartlegging og overvåkning av de aktuelle sjøområdene. Hvilke metoder finnes (ekkolodd, strømmåling, sedimentfeller, etc.) og hva er best tilgjengelige teknologi på området?
14:45 - 15:05 Metoder for mudring og deponering
Roger M Konieczny (Rambøll Norge AS)
Mudring etterfulgt av ulike typer deponering og behandling av forurensede sedimenter har vært utført i mange tiår over hele verden. Hvilke metoder finnes og hva er best tilgjengelige teknologi på området? Finnes det en potensiell risiko for spredning av miljøgifter ved de forskjellige metodene, som kan lede til skader på levende organismer?
15:05 - 15:25 Metandannende og sulfatreduserende bakterier i sedimentene.
Tormod Briseid (Bioforsk)
Sulfatreduserende bakterier utgjør kanskje den viktigste bakteriegruppen ved nedbrytning av organisk materiale i de øverste lagene i sjøsedimenter. Ved tildekking eller deponering av sjøsedimenterer er det mulig at sulfattilgjengeligheten hemmes, noe som vil kunne gi vekstgrunnlag for metandannende bakterier. I hvilken grad er denne problemstillingen relevant i forbindelse med tiltak for behandling av forurensede sjøsedimenter?
15:25 - 16:30 Paneldebatt