Tom Schandy
Predator. Store rovdyr i en moderne verden.
Tom & Tom, 2023
238 sider
Anmeldt av Erik Steineger

En annerledes bok om rovdyr

Biolog Tom Schandy er en av våre mest produktive naturskildrere. Han er en prisbelønt naturfotograf og har skrevet over 40 bøker om fugler, pattedyr, naturperler og naturvern. Mange av bøkene har fantastiske bilder og gode tekster. Jeg vil likevel påstå at årets bok, Predator, er hans aller beste til nå.

Det er flere grunner til min begeistring. Boka er full av fakta og bilder med skyhøy kvalitet. Schandy skriver levende og informativt om de store predatorenes økologi, med en tydelig og engasjert fortellerstemme. Men først og fremst belyser han en av vår tids store konflikter på en ny og konstruktiv måte. Han presenterer mange forskjellige perspektiver og tar oss med til ulike områder i verden der forvaltningen av rovdyr foregår på andre måter enn her til lands. En slik bok har jeg savnet, i min etter hvert store samling bøker om rovdyrkonflikter.
Boka har fire hoveddeler. Først kommer en presentasjon av de store predatorenes økologi. Denne delen er en grundig og rikt illustrert gjennomgang av leveviset hos de åtte nålevende bjørneartene, noen av de 37 hundedyrartene og ni av de 41 nålevende artene i kattefamilien. Pluss mårdyret jerven, Norges svar på hyenen.
Neste del handler om norsk rovviltforvaltning før og nå. I det innledende kapitlet om lover og internasjonale konvensjoner skulle jeg ønske boka ga en mer inngående beskrivelse av de mange rettsakene om fellingstillatelser. Her har det vært sprikende juridisk argumentasjon, og spesielt Bernkonvensjonen er blitt tolket forskjellig i ulike instanser. Den norske Naturmangfoldloven skulle uansett være klar nok, med sin målsetning om at «artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt (…) i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder». Men Schandy påviser hvordan forvaltningen i stedet holder artene nede på kritisk lave nivåer, ved hjelp av omfattende «geværforvaltning».
I kapittelet «Rovdyr og næring» blir konflikter rundt sauehold, reindrift og jaktinteresser i rovdyrområder godt beskrevet. Forfatterens eget ståsted kommer tydelig fram her, men framstillingen er både faktabasert og grundig. Det gjelder også det siste kapitlet i denne delen: «Rovdyr og mennesker», som presenterer mye forskning og statistikk om hvor farlige de fire store egentlig er og hva vi synes om å ha dem i vårt nabolag.
Tredje del heter «Stemmer i rovdyrdebatten», og består av intervjuer med fem rovdyrforkjempere, to representanter for næringsinteresser og en politiker. Dette er et godt grep, fordi det får fram nyanser og dilemmaer i en konflikt som ofte virker fullstendig fastlåst.
Siste del er den mest omfattende og originale. Den heter «Utfordringer og løsninger» og er tydeligvis Schandys favorittema. Han har reist ut i verden på jakt etter de gode historiene og de mest spektakulære bildene, og presenterer mange måter å leve med rovdyr på. Romania har Europas tetteste rovdyrbestand og 12 millioner sauer. Det lar seg gjøre! Kontrasten til den norske forvaltningen blir svært stor i disse historiene.
Spesielt inspirerende er det å lese om hvordan rovdyrturisme utgjør en økende næringsvirksomhet i flere land. I Brasil blomstrer jaguarturismen, i Finland slår man mynt på bjørn, ulv og jerv, og i Chile kombineres pumaturisme og sauedrift i samme familieeide område.

Erik Steineger, botaniker, natur­verner og lærebokforfatter